Vitajte

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Projekt prináša elektronický vzdelávací systém a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, vybavenie digitálnych učební a digitálneho vzdelávacieho obsahu. Financovaný je z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).


Posolstvá projektu

Dňa 19.11.2013 nadobudla účinnosť zmluva, ktorou bol schválený Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a vyškolenie lektorov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

1

Vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému a zrýchlenie procesu zavádzania elektronizovaných služieb a digitálnych technológií do škôl

2

Vytvorenie digitálneho vzdelávacieho obsahu (DVO) a jeho rozšírenie v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

3

Vytvorenie systému eGov služieb, tj. tvorba a sprístupňovanie školského vzdelávacieho programu (ŠkVP), sprístupnenie digitálnych vzdelávacích obsahov a elektronické testovanie pripravenosti detí pre školskú dochádzku